اعضای گروه اتاق عمل

انتشار محتوا: ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۵:۲۲ قبل از ظهر

اعضای هیئت علمی

 دکتر مهرسا بصیری مقدم  استادیار و دکترای تخصصی پرستاری  مشاهده رزومه
 

 دکتر راهله     

  برادران

 دکتری آناتومی و کارشناس اتاق عمل  مشاهده رزومه
   علیرضا طلایی  کارشناس ارشد مراقبت های ویژه-مربی و عضو هیئت علمی اتاق عمل  مشاهده رزومه
   دکتربتول محمدیان

 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی- جراحی

فوق دیپلم اتاق عمل 

 مشاهده رزومه
   آذر عرب خزاعی  کارشناس ارشد اتاق عمل- مربی و عضو هیئت علمی  مشاهده رزومه
   فاطمه پولادخای  کارشناس ارشد اتاق عمل- مربی و عضو هیئت علمی  مشاهده رزومه

اساتید مشاور

ورودی 97- فاطمه پولادخای

ورودی 98- آذر عرب خزائی

ورودی 98- دکتر کوکب بصیری مقدم

ورودی 1400- علیرضا طلایی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس