وظایف معاون آموزشی دانشکده

ایجاد شده در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۴:۲۲ قبل از ظهر

وظایف معاون آموزشی

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
  • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس