وظایف مدیر گروه

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۲:۴۹ قبل از ظهر
 • وظايف مدير گروه آموزشی بر اساس آيين نامه مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشی

 

الف- تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده

 • ب- ابلاغ بخشنامه ها، آئین نامه ها و برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه به آن ها
 • ج- نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي
 • د- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.
 • ه- تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.
 • و- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال كرده است.
 • ز- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.
 • ج- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده
 • ط- پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.
 • ي- ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشکده.
 • ک- شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • ل- در خواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از رئیس دانشکده با ذکر دلیل
 • م- ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروه های آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی
 • س-درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس  گروه رشته مربوطه
 • ع-ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد  آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال
 • ف-آگاهی از طرح درس های مدرسین گروه و نگهداری آن ها در پرونده مربوط به  فعالیت های آموزشی گروه
 • ص-ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس