آزمایشگاه فیزیک پزشکی

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۴۴:۲۸ بعد از ظهر

مسئول آزمایشگاه: آقای دکتر محمد کشتکار

 

کارشناس آزمایشگاه: خانم زهرا حسنی شهری

 

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه:

1-حضور به موقع، منظم و تمام وقت و در صورت برگزاری کلاس تا پایان زمان آزمایش در محیط آزمایشگاه

2-سازماندهی آزمایشگاه ( لیست برداری از اقلام و تجهیزات تهیه و حفظ مستندات مربوط به ازمایشگاه  )

3-حفظ ، نگهداری و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در آزمایشگاه

4- جمع آوری و تنظیم برنامه عملی آزمایشگاه در هر نیم سال تحصیلی

5-تنظیم برنامه کلی آزمایشگاه( زمان بندی برنامه هفتگی برای تک تک مدرسین)

6-آماده سازی ازمایشگاه قبل از هر جلسه

7-همکاری و تعامل با اساتید

8-تعامل و همکاری با کارشناسان آزمایشگاههای دانشکده های دیگر

9-حضور در همایش ها و کنگره های علمی و کارگاههای ارتقا کیفی آزمایشگاه ها

10-درصورت نیاز پیگیری تماس با شرکتها ی فروش و تامین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

11-درخواست به موقع و پیگیری مستمر تامین/تعمیر/کالیبراسیون تجهیزات ، مواد و وسایل آزمایشگاهی

12-نظارت بر تشکیل کلاسها و ارسال گزارش عدم تشکیلتاخیر در برگزاری آزمایشگاه

13-تشکیل و اجرای کلاس بدون حضور اساتید در آزمایشگاه و کارگاه ممنوع می باشد

14-دریافت گزارش کار دانشجویان با هماهنگی مدرس آزمایشگاه

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس