اهداف و شرح وظایف

ایجاد شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۹:۴۴ بعد از ظهر

ماموریت دفتر توسعه آموزش، بهبود و ارتقای برنامه ریزی های آموزشی، فرآیندهای ارزشیابی مربوط به استاد، دانشجو و برنامه های آموزشی؛ هدایت طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دانشکده با هدف نهادینه کردن کیفیت آموزش با مشارکت گروههای آموزشی در راستای برنامه راهبردی دانشکده می باشد.

 

 

 

اهداف تشکیل دفتر توسعه آموزش در دانشکده :

 
     هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیتهای محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای:

۱- تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی

۲- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه های آموزشی

۳- افزایش کیفیت ارزشیابی های آموزشی

۴- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی های آموزشی، آموزش‌اساتید

۵- ایجاد مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب تر کمک نمایند

۶- همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

شرح وظایف دفتر توسعه عبارتند از :

۱- برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروهای آموزشی

۲- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش در دانشکده

۳- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

۴- ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

۵- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

۶- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس