آزمایشگاه هماتولوژی و فیزیولوژی و پاتولوژی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۳:۱۷ قبل از ظهر

مسئول آزمایشگاه: جناب آقای دکتر عباس نژاد

کارشناس آزمایشگاه: خانم پورعیدی

 

در این آزمایشگاه، آزمایشات هماتولوژی، ایمونوهماتولوژی وبانک خون وفیزیولوژی برای دانشجویان رشته‏ های پیراپزشکی انجام می‏شود.

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط تک تک دانشجویان وجود دارد.

آزمایشات زیر جهت گروههای علوم آزمایشگاهی انجام می‏شود:

 • شمارش سلولهای خونی :WBC-RBCوPLt وتشخیص افتراقی
 • انجام آزمایشات انعقادی PTوPTTوفیبرینوژن-BT-CTوTT
 • بررسی لامهای آموزشی اختلالات خونی وبیماریها
 • اندازه گیری HbوHCT
 • انجام آزمایشات ایمونوهماتولوژی:
 • تیتراسیون آنتی سرمها
 • انجام آزمایش cell typeوback type
 • تعیین RHوDu
 • کومبس مستقیم
 • کراس مچ
 • کومبس غیرمستقیم
 • تعیین گروه خونی از روی بزاق
 • و ...

دربخش پاتولوژی آزمایشگاه با داشتن میکروسکوپ متصل به تلویزیون جهت تدریس اساتید مربوطه و بعد مطالعه تک تک دانشجویان لام‏های کامل آسیب شناسی می باشد. بسیاری از این لام‏ها تولید خارج از کشور و تعدادی هم تولید داخل هستند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس