فرم و آیین نامه ها

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۸:۲۶ قبل از ظهر

اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی
دانشگاه های علوم پزشکی کشور


مقدمه
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش ، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.
بخش اول: کلیات و اهداف
ماده ۱.تعریف:
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

ماده ۲. اهداف:
۱. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
۲. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
۳. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
۴. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
۵.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
۶. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

بخش دوم : ارکان و تشکیلات
فصل یک:
ماده ۳. ارکان :
ارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی و مجمع عمومی می باشد.
تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید .

فصل دوم
سرپرست
ماده ۴ . تعریف:
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

ماده ۵. انتخاب:
سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.
تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

ماده ۶. وظایف:
۱. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
۲. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
۳. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
۴. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
۵. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
۶.گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
۷. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
۸. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
۹. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه


فصل سوم
دبیر
ماده ۷- تعریف:
دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.
تبصره : انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.


ماده ۸- وظایف دبیر:
۱. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
۲. اجرای مصوبات شورای مرکزی
۳. انتصاب مسئولین واحد های کمیته
تبصره : تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
۴. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
۵. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
۶. ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

فصل چهارم:
شورای مرکزی
ماده ۹- تعریف:
شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

ماده ۱۰- انتخاب شورای مرکزی :
اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.
تبصره ۱- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا ۱۵ نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.
تبصره۲- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره ۳- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

ماده ۱۱- وظایف شورای مرکزی:
۱. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
۲. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه
۳. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
۴. پیشنهاد انتخاب و تغییرسرپرست به معاونت پژوهشی
۵. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه
۶. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

 

فصل پنجم:

شورای پژوهشی
ماده ۱۲- تعریف:
شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.
تبصره : شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

ماده ۱۳-ترکیب شورای پژوهشی :
شامل سرپرست، دبیر،سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.
تبصره ۱ - احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود.
تبصره۲- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.
تبصره ۳- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

فصل ششم:
مجمع عمومی
ماده ۱۴- تعریف:
مجمع عمومی متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل سه ماه از عضویت آنها در کمیته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.
تبصره ۱: کمیته ی سه نفره متشکل از سرپرست، نماینده معاون پژوهشی و نماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند.
تبصره۲: جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه و به ریاست سرپرست تشکیل می گردد.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی :
۱. انتخاب شورای مرکزی
۲. استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه می گردد.

فصل هفتم :
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
ماده ۱۶: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.
تبصره۱: دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.
تبصره ۲: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.
ماده ۱۷: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از میان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتصاب میگردد. وظایف مسئول، مشابه بندهای یک تا شش ماده ۶ بوده که محدوده فعالیت آن دانشکده مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۸:دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتخاب میگردد. وظایف دبیر، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۸ بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه بوده و بند ۶ ماده مذکور به صورت ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و هسته مرکزی خواهد بود.
ماده ۱۹ : هسته مرکزی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و وظایف هسته مرکزی ، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۱۱بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه خواهد بود .

بخش سوم : پشتیبان
ماده ۲۰: حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایر نهادها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است.

این اساسنامه در ۳ بخش و ۷ فصل و ۲۰ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۷/۴/۸۹ مورد تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس