اعضای گروه تکنولوژی پرتو شناسی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۲:۳۳ قبل از ظهر

محمد کشتکار دستنایی

مدیر گروه - دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
دانشیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۰۸
مشاهده رزومه

 

مجتبی کیانمهر

دکتری تخصصی بیو فیزیک
استاد تمام و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۱۹۷.۱۲۰

مشاهده رزومه

فرزانه قربانی

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

استادیار و عضو هیات علمی

تلفن تماس : ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۵۸

مشاهده رزومه

 scholar.googleمجید صادقی مقدم

دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 
۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۶۴
مشاهده رزومه

سارا محمدی

دکترای فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استادیار  و عضو هیات علمی

داخلی: ۳۷۶

مشاهده رزومه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس