اهداف معاونت

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۰:۳۶ قبل از ظهر
  • توسعه کمی و کیفی تحقیقات منطبق با اهداف اولویت دار در حوزه آموزش علوم پزشکی
  • توسعه ظرفیت نیروی انسانی مشتمل بر توانمندسازی نیروها و جذب نیروهای جدید
  • توسعه ارتباطات ملی – منطقه ای و بین الملل
  • توسعه ارتباطات بین بخشی و بین رشته ای
  • برنامه ریزی در راستای تاثیرگذاری بر جامعه هدف
  • توسعه زیرساخت ها و استفاده از ظرفیت های رسانه ای
  • برنامه ریزی در راستای جذب منابع خارج از دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس