راه اندازی ارشد رشته اتاق عمل

انتشار محتوا: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۲۷:۰۹ قبل از ظهر
به استناد راي صادره در دویست و نود و دومين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي مورخ 1403/01/26 با راه اندازی رشته اتاق عمل مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد با ظرفيت پذیرش 4 دانشجو به صورت یكسال در ميان با دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوارموافقت شد.

به استناد راي صادره در دویست و نود و دومين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي مورخ 1403/01/26 با راه اندازی رشته اتاق عمل مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد با ظرفيت پذیرش 4 دانشجو به صورت یكسال در ميان با دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوارموافقت شد.

این دستاورد بزرگ را خدمت ریاست دانشگاه، معاون محترم آموزشی، رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، اساتید محترم گروه و دانشجویان رشته اتاق عمل تبریک و تهنیت عرض می نمائیم. 

حوزه ریاست دانشکده پیراپزشکی 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس