اولویت های تحقیقاتی دانشکده

انتشار محتوا: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۳:۲۷ قبل از ظهر

اولویتهای تحقیقاتی گروه هوشبری:
.۱مشکلات راههای هوایی و لوله گذاری
.۲مراقبتهای تنفسی در بیماران بحرانی در ICU
.۳ایمنی در فیلد بیهوشی
.۴اثربخشی برنامههای کارشناسی بیهوشی
.۵کنترل عفونت توسط تیم بیهوشی
.۶پژوهشهایی پیرامون انتقال ایمنی بیمار
.۷پژوهشهایی پیرامون تجهیزات بیهوشی
.۸پژوهشهایی پیرامون پره مد (پیش دارو) در بیهوشی
.۹پژوهشهایی پیرامون دیسترس تنفسی ( سختی تنفسی) در بیهوشی
.۱۰بررسی تناسب دروس نظری و عملی با عملکرد کارشناس بیهوشی در بالین
.۱۱نقش کارشناس بیهوشی در کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل
.۱۲بررسی عوارض داروهای جدید در بیهوشی
.۱۳ایمن ترین نوع بیهوشی در افراد بویژه مادران (زائو)
.۱۴بررسی عوامل مرتبط با کاهش تغییرات همودینامیک حین بیهوشی
.۱۵مناسبترین روش بیهوشی در پره اکلامسی و اکلامسی ( مسمومیتهای بارداری)
.۱۶چگونه از هیپوکسی بعد از عمل جلوگیری نماییم
.۱۷پیشگیری از برونکو اسپاسم در حین لوله گذاری
.۱۸مقایسه روشهای کنترل اضطراب به روش دارویی و غیر دارویی
.۱۹تعیین حداقل نیاز دارویی در بیمار  ICUتحت ونتیلاسیون کنترله
.۲۰بررسی راههای کاهش سزارین و ترغیب زایمان طبیعی
.۲۱بررسی راههای پیشگیری از لارنگو اسپاسم

-اولویتهای تحقیقاتی گروه علوم آزمایشگاهی
.۱بررسی فنوتیپ و ژنوتیپی سویهای باکتریهای مقاوم به درمانهای آنتی بیوتیکی
.۲بررسی جنبههای اپیدمیولوژی، بیماریزائی، تشخیص و درمانی عفونتهای مختلف
.۳مقایسه روشهای مختلف آزمایشگاهی در تشخیص و جداسازی عوامل بیماریزا
.۴بررسی عفونتهای میکروبی در بیماریهای خودایمنی
.۵بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای عفونی شایع منطقه
.۶بررسی ابیدیولوژی، اتیولوژی و تشخیص بیماریهای میکروبی در دندانپزشکیاولویتهای تحقیقاتی گروههای دانشکده پیراپزشکی
.۷انجام مطالعات در زمینهی سلولهای بنیادی، نانوتکنولوژی و ژنتیک
.۸تعیین بار بیماریهای واگیردار
.۹ابیدیولوژی و مداخلههای درمانی مناسب سل با تاکید بر سل مقاوم به درمان
.۱۰بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در درمان بیماریهای واگیردار مهم از قبیل ایدز، سل و...
.۱۱بررسی بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی
.۱۲مقاومتهای میکروبی و راههای کنترل آن
.۱۳تعیین تنوع و گونهای حشرات ناقل بیماریها
.۱۴بررسی بیماریهای مشترک انسان و حیوان و راهکارهای کنترل آن ( با تاکید بر بروسلوزیس، کیست هیداتیک، تب کریمه
کنگو
.۱۵ابیدیولوژی پیشگیری، شناسایی زودهنگام و درمان دیابت و اختلالات متابولیسم گلوکوز
.۱۶سنتز آنزیمها، اگزوپلی ساکارایدها، هورمون ها، فاکتورهای انعقادی با کاربرد در پزشکی
.۱۷طراحی کیتهای آزمایشگاهی، میکروب شناسی، ایمونولوژی و بیوشیمی
.۱۸بررسی اثر داروها بر میزان پراکسیداسیون چربی و بیان ژنها
.۱۹تعیین نقش میکروارگانیسمها در ایجاد سرطان با کمک روشهای ملکولی
.۲۰بررسی اثر گیاهان دارویی در کنترل عفونتهای باکتریایی
.۲۱تایپینگ و بررسی ملکولی مقاومتهای آنتی بیوتیکی در باکتریها
.۲۲تعیین بیماریهای آلرژیک در منطقه
.۲۳تشخیص بیماریهای خود ایمنی در منطقه
.۲۴تشخیص بیماریها یا نقایص ایمونولوژیک در منطقه
.۲۵انجام مطالعات کوهورت در زمینه بیماریای واگیردار

اولویت تحقیقاتی گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی
 .۱استفاده از نانوذرات در تشخیص و درمان سرطان در مراحل اولیه
 .۲روش های کاهش دوز تشعشعی در سی تی اسکن و رادیولوژی
 .۳پژوهش های مرتبط با سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری)
 .۴ارزیابی کیفیت تکنیکال گرافی های انجام شده در بخش رادیولوژی
 .۵پژوهش های مرتبط با مواد حاجب و عوارض آن
 .۶پژوهش های مرتبط با حفاظت پرتویی
 .۷کاربرد نانوذرات به عنوان حساس کننده های پرتویی و مقاوم کننده های پرتوییاولویتهای تحقیقاتی گروههای دانشکده پیراپزشکی
۳
 .۸نوآوری در تجهیزات پزشکی
 .۹بهینه سازی سکانس های تصویربرداری MRI
 .۱۰تاثیر عوامل زیان آور بیولوژیکی، زیست محیطی و محیط کار بر آسیب های  DNAو کروموزوم های افراد در معرض این عوامل
(به کمک کشت سلولی)
 .۱۱کاربرد شبیه سازی به کمک نرم افزار مونت کارلو در تصویربرداری و پرتودرمانی
 .۱۲دوزیمتری تجربی در بخش های تصویربرداری بیمارستان ها به کمک دوزیمترهای مختلف
 .۱۳ارزیابی ریسک پرتویی و بروز سرطان در روش های تصویربرداری
 .۱۴پردازش تصاویر پزشکی
 
اولویت تحقیقاتی گروه تکنولوژی اتاق عمل 
 .۱آموزش به بیمار، قبل ازعمل
 .۲مراقبت هالستیک در اتاق عمل
 .۳چالش های اخلاقی و حقوقی در اتاق عمل (قبل، حین وبعدازعمل)
 .۴قوانین و وضعیت پذیرش و نیازهای بیماران خاص نظیر: قربانیان جنایت، مرگ مغزی و اهدای عضو، تغییر جنسیت، رحم
اجارهای
 .۵بررسی عملکرد تیم جراحی قبل، حین و پس از عمل
 .۶اتاق عمل در شرایط بحران و فوت بیمار
 .۷نحوه پذیرش و مراقبت از کودکان تحت عمل جراحی
 .۸مراقبتهای قبل و حین وبعد از عمل درسالمندان
 .۹بررسی استانداردهای ساختمانی ، بهداشتی و تجهیزات در اتاق عمل
 .۱۰آسیب های جسمی و روانی وارده به پرسنل، بیمار و همراهیان بیمار
 .۱۱ایمنی بیمار دراتاق عمل
 .۱۲صدمات ناشی از پوزیشن در حین عمل
 .۱۳بررسی مقایسه ای سیستم های تهویه ای اتاق عمل
 .۱۴تکنیک های اسپتیک و استریل
 .۱۵بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشجویان و پرسنل اتاق عمل
 .۱۶ارتباطات حرفه ای و درمانی در اتاق عمل
 .۱۷مدیریت اتاق عمل
 .۱۸بررسی سلامت جسمی و روانی پرسنل اتاق عمل
 .۱۹روش های مراقبتی در اتاق عمل نظیر پرپ ودرپ، پانسمان و بانداژ و...

 .۲۰تحقیقات پیرامون تغییرات جنس وشکل واندازه لوازم جراحی
 .۲۱داروشناسی دراتاق عمل
 .۲۲تحقیقات پیرامون اعضای مصنوعی ،پروتزها
 .۲۳آموزش بالینی و صلاحیت بالینی دانشجویان
 .۲۴فناوری های نوین در اتاق عمل شامل: جراحی با لیزر، میکرو سرجریو تکنیک های لاپاروسکوپیک
 .۲۵چالش ها و ملزومات و وضعیت جراحی رباتیک در دنیا و ایران
 .۲۶استارت آپ های مربوط به رشته اتاق عمل
 .۲۷وضعیت مستند سازی در اتاق عمل
 .۲۸استقلال حرفه و راهکارهای ارتقاء آن
 .۲۹بررسی وضعیت آموزش و پژوهش و چالشهای مرتبط با آن در پرسنل و دانشجویان اتاق عمل
 
اولویتهای تحقیقاتی گروه علوم پایه
 .۱بررسی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشکدهها
 .۲بررسی فرایند کارآموزی در بیمارستان و میزان رضایت از آن توسط دانشجویان و اساتید
 .۳علل گرایش دانشجویان به استعمال دخانیات و...
 .۴بررسی دلایل بی انگیزگی دانشجویان از تحصیل
 .۵بررسی مشکلات آموزشی- پژوهشی دانشگاهها با رویکرد کارآفرینی و مهارت آموزی
 .۶بررسی میزان رضایت دانشجویان از فرایندهای آموزشی در دانشگاه
 .۷بررسی آشنایی دانشجویان با پژوهش و تحقیق و اهمیت آن
 .۸بررسی میزان انطباق بسترهای مهارتی- عملی دانشجویان با آموزش تئوری و میزان رضایت آنان
 .۹بررسی میزان رضایت اساتید از چتر حمایتی دانشگاهها از آنان
 .۱۰بررسی وضعیت کمی و کیفی واحدهای درسی هررشته تحصیلی مبتنی بر سبک زندگی سالم و کارآفرین
 .۱۱بررسی میزان توانمندی دانشگاهها در جهت شناسایی و حل مشکلات جسمی، روحی و روانی و اجتماعی مردم
 .۱۲ضریب بازنگری جامع و مانع در امور آموزشی و پژوهشی دانشگاهها با توجه به نیازهای روز جامعه
 .۱۳بررسی راهکارهای جلوگیری از استفاده بی رویه از موبایل توسط دانشجویان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس